วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561

ภูกระต่าย


ถังแชมเปญ
สำหรับเก็บและส่งน้ำอุปโภคบริโภค
ภายในจิตจักรวาลสถานธรรม
เด่นเป็นแลนด์มาร์ค อยู่บนภูกระต่าย
แลเห็นได้ไกล