วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

รับรู้-ไม่รับเอา#สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

แดนนิพพาน คือ แดนสุญตา
แดนสุญตาเป็นดินแดนของผู้หลุดพ้น
เป็นดินแดนของผู้อิ่มเอิบอยู่กับความว่าง

ดินแดนแห่งนี้ 
ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่นอกระบบเอกภพทั้งหมด
เป็นดินแดนที่ดวงจิตวิญญาณของท่านจากมา

ดินแดนที่ว่านี้
เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน
ท่านจึงต้องนำพาแก่นแท้ของท่าน
ย้อนคืนกลับบ้านให้ได้

ด้วยการเร่งชำระจิตใจให้ใสสวย
ด้วยบททดสอบต่างๆนานา
ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ด้วยการว่างไปจากบ่วงกรรมทั้งหลาย
โดยการสอบให้ผ่านทุกบททดสอบ
ด้วยการใช้ความรัก สติปัญญา ความกล้าหาญ
และแรงบันดาลใจในตนเอง
เป็นคำตอบทุกข้อทุกบททดสอบของท่านให้จงได้

ด้วยการว่างไปจากการมีอายตนะทั้ง 6
โดยแม้มีอยู่แต่ทำให้มันเสมือนไม่มีให้จงได้
กล่าวคือ........

#ได้เห็น ก็สักแต่รู้ว่าเห็นอะไร
#ได้ยิน ก็สักแต่รู้ว่าได้ยินอะไร
#ได้กลิ่น ก็สักแต่รู้ว่ากลิ่นอะไร
#ได้ลิ้มรส ก็สักแต่รู้ว่ารสอะไร
#ได้สัมผัส ก็สักแต่รู้ว่าสัมผัสอะไร
#นึกอะไรได้ ก็สักแต่รู้ว่านึกอะไร

การปฏิบัติเช่นนี้เรียกว่า "รับรู้-ไม่รับเอา"
การที่ท่านรับรู้แล้วไม่รับเอา
ก็คือ "รับรู้เพื่อเรียนรู้" นั่นเอง
การรับรู้เพื่อเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไร
มันจึงเสมือนท่าน "ว่าง" ไปจากการมีอายตนะ

ถ้าชั่วชีวิตนี้ท่านปฏิบัติให้ถึงความว่าง
โดยว่างจากการมีกลไกอายตนะทั้ง 6 ได้
มรรคผลสูงสุดที่ท่านจะบรรลุได้ก็คือ

1.ท่านก็จะว่างไปจากการยึดติดอัตตาตัวตน
2.ท่านก็จะว่างไปจากกิเลสตัณหาราคะ
3.ท่านก็จะว่างไปจากความผิดบาปทั้งปวง
4.ท่านก็จะว่างไปจากบ่วงเวรบ่วงกรรม
5.ท่านก็จะว่างไปจากการมีสังสารวัฏ
6.ท่านก็จะว่างไปจากดาวเคราะห์โลกดวงนี้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
เส้นทางสายนิพพานเพื่อการหลุดพ้น
ของดวงจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั้น

ไม่ว่าท่านจะเป็นชนชาติไหน ศาสนาใด
ก็ต้องผ่านเส้นทางสายนี้ด้วยกันทั้งนั้น

จงหันหน้ามาฟังเรา
จงพูดให้น้อยคำ
จงหมั่นทำการดีให้มากขึ้น
เพราะวันเวลาแห่งการสิ้นสุดของสิ่งทั้งปวง
ใกล้จะมาถึงเข้าไปทุกทีแล้ว

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
20-1-2018