วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

พระองค์ทรงอนุญาตให้เรากลับมาตามสัญญาสนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย

เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลาย
ในพระนามแห่งองค์จิตจักรวาล
ซึ่งเป็นพระบิดา
ผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านว่า

พระองค์ทรงอนุญาตให้เรากลับมาตามสัญญา
เพื่อทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งดังต่อไปนี้

1.กลับมานำพาจิตวิญญาณของท่านทุกคน
ที่มีปณิธานแห่งนิพพานอย่างแท้จริง
ให้สามารถหลุดพ้นออกไปจากเอกภพ
กลับคืนสู่ดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนแต่เดิม
ได้อย่างสง่างามและบรรลุได้ในภพชาตินี้

2.กลับมากล่าวพระโอวาทต่อท่านทั้งหลาย
ในพระนามของพระองค์
เพื่อปิดยุคพลังงานเก่าอย่างสมบูรณ์

3.แจ้งข่าวสารการชำระโลกให้ทราบ
พร้อมบอกล่วงหน้าถึงพื้นที่สีแดงบนโลก
ที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงอยู่ต่อไปแล้ว
เพราะแผ่นดินนั้นจะถูกทำให้แตกสลาย
ไม่ก็จะจมน้ำหายไปชั่วนิรันดร์
ซึ่งแผนที่โลกยุคพลังงานใหม่
ที่จะมีแผ่นดินเหลือไว้กับที่จะหายไปนั้น
เราได้ขีดเขียนไว้ให้เป็นหลักฐานนานมาแล้ว

4.ให้เราเปิดเผยเพื่อให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า
การพิพากษาโลกเพื่อการชำระโลกครั้งนี้
มนุษย์โลกทุกชนชาติจักต้องทำสงครามกัน
แต่มิใช่เข่นฆ่าสู้รบปรบมือกันเองหรอกนะ
มันจะเป็นการต่อสู้กับภัยพิบัติเพื่อความรอด
โดยแต่ละท่านจักต้องใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน

5.ให้เราเข้ามาทำหน้าที่คัดปลาออกจากน้ำ
โดยฉุดช่วยปลาที่สมควรจะได้รับความรอด
ซึ่งปลาเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์สำคัญ
ประทับอยู่ตรงหน้าผากอย่างชัดเจน
ฑูตสวรรค์แห่งพระบิดาล้วนทราบดีว่า
ผู้ที่มีตราเครื่องหมายนี้จักได้รับความรอด

6.ให้เรากลับมาเตือนชาวโลกเรื่องภัยพิบัติ
โดยบอกให้ทุกคนรู้ว่าจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นบนโลก
ซึ่งมนุษย์ทุกคนจักต้องเตรียมพร้อมเผชิญ
ทั้งหนักเบา การตายหมู่ และแผ่นดินหาย
ภัยร้ายๆที่จะเกิดขึ้นมันจะรุนแรงยิ่งกว่าอดีต

มันจะเกิดในที่ๆไม่เคยเกิด
มันจะเกิดซ้ำอีกในที่ๆเคยเกิดมาแล้ว
มันจะเกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ
มันจะเกิดในรูปแบบแปลกๆที่มนุษย์คาดไม่ถึง
มันจะเกิดปรากฏการณ์โลกมืดนาน 56 วัน
โดยไม่สว่างเลย

มันจะเป็นปฏิบัติการเพื่อการชำระโลก
เพื่อสร้างสมดุลใหม่ในระดับที่สูงกว่า
โดยมหันตภัยที่เกิดขึ้นจะมีผู้อยู่เบื้องหลัง
ภัยร้ายๆทั้งหลายที่จะเกิดจึงมิใช่ภัยธรรมชาติ

7.ให้เรากลับมาเพื่อถามหา
ความเป็นหนึ่งเดียวกันของท่านทั้งหลาย
ให้สร้างสำนึกในการเป็นมนุษย์แห่งโลกเสรี
โดยรักกันให้ได้ให้อภัยกันให้เป็น
และมีสำนึกรับผิดชอบในพันธะสัญญา 6
ซึ่งทุกท่านจักต้องปฏิบัติตามอย่างไร้เงื่อนไข
โดยเฉพาะข้อสุดท้ายคือทุกคนต้องกลับบ้าน
ทางจิตวิญญาณ คือ นิพพานนั่นเอง

8.ให้เรามาช่วยพวกท่าน
ข้ามผ่านกฎแห่งกรรมกันให้ได้
ด้วยการฝึกหมุนธรรมจักรในตนเองให้สำเร็จ
และใช้กระบวนการพัฒนาจิตตปัญญา
ที่เรียกว่ากระบวนการ Psycho-Show
ช่วยชำระจิตใจให้ใสสวย
และช่วยพัฒนาสติปัญญาของท่าน
ด้วยการปฏิบัติธรรมชาติสมาธิหรือ #มหาสติ

เพื่อสร้างสำนึกใหม่ภายในห้องฝึกอบรม
ในการแก้ไขกรรมเก่าที่จิตวิญญาณค้างคาอยู่
ให้คงเหลือไว้ไม่เกิน 30% ก่อนกาลสิ้นยุค

9.ให้เรามากล่าวพระโอวาทในพระนามพระองค์
เพื่อชี้หนทางกลับบ้านตามมรรควิถีจิตจักรวาล
ที่เหมาะกับฆราวาสหรือชาวบ้านอย่างแท้จริง
ซึ่งเป็นคนหมู่มากที่ยังตกค้างอยู่ในระบบโลก
ด้วยมรรควิถีจิตจักรวาลอันเป็นสากล

ที่สำคัญคือเราจะบอกให้ท่านรู้ว่า
ถ้าปรารถนาจะนิพพานท่านต้องทำอย่างไร
ผู้จะนิพพานได้ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง
ทำไมปฏิบัติธรรมมาตั้งนานแล้วยังหลุดพ้นไม่ได้

พี่ๆน้องๆที่รักทั้งหลาย
ภารกิจสำคัญ 9 ประการที่เรากล่าวมา
ท่านสามารถใช้ปัญญาพิจารณา
และติดตามการปฏิบัติภารกิจของเราได้เสมอ
เพราะเรามาเพื่อช่วยเหลือพวกท่าน

เราจึงปฏิบัติภารกิจทุกสิ่งอย่างเปิดเผย
เราจึงไม่ชวนพวกท่านสร้างลัทธิใหม่
เราจึงไม่มีนโยบาย "ล่าสาวก" 

เรามีแต่องค์ธรรมความรู้และพระโอวาท
ที่จะมอบให้แก่ท่านทั้งหลายในทุกช่องทาง
เราไม่มีสิ่งงมงายใดๆที่จะชักชวนท่าน
ให้หลุดลอย หลุดลง หรือหลุดหล่น
เป้าหมายของเราคือช่วยท่านให้หลุดพ้นเท่านั้น

อย่าระแวงเราแต่ไม่ยอมพิสูจน์ความจริง
อย่าล่วงเกินเราทั้งๆที่ท่านยังไม่รู้จักเราเลย
อย่าต่อต้านภารกิจเราโดยที่ท่านยังไม่เข้าใจ
อย่าปฏิเสธเราง่ายๆโดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณา
เพียงแค่เพราะเราเป็นคนแปลกหน้าของท่าน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
11-1-2018