วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เหตุที่พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวถึงเรื่องพระเจ้า


#ตอบคำถาม
คุณ Bhaktichamnan Chamnanbhakti​i
#Question:
กราบเรียนถามอาจารย์
เหตุที่พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวถึงเรื่องพระเจ้านั้น
มีนัยสำคัญประการใดหรือไม่ครับ
ขอบพระคุณครับ

#Answer:
การที่พระพุทธองค์มิได้กล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระพุทธองค์ทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ
ที่มนุษย์โลกยอมรับนับถือและศรัทธา
เพราะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงเป็น #สัพพัญญู
ที่เหนือกว่า เลิศกว่า
มนุษย์คนใดในโลกหล้าในยุคนั้น

การที่พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้า
เพราะพระพุทธองค์มิได้เป็นตัวแทนของพระผู้เป็นเจ้า
ที่ดวงพระวิญญาณเสด็จลงมาจุติยังโลกเสรีนี้ตั้งแต่แรก
เพื่อทำหน้าที่กล่าวพระโอวาทแทนพระผู้เป็นเจ้า
ต่อมวลมนุษย์โลกเสรีโดยใช้วิธีการ
สื่อสารกับพระผู้เป็นเจ้าผ่านช่องทางพิเศษ
ในระบบจิตสู่จิต (Vertical Telepathy)
ดังเช่น องค์เยซูคริสต์เจ้า
เมื่อกล่าวธรรมะโอวาท
ประกาศพระวจนะเมื่อใดก็ตาม
จะทรงขานไขให้โลกรู้ว่า
ที่พระองค์ทรงกล่าวออกมานั้น
ล้วนกล่าวตามพระผู้เป็นเจ้าทั้งสิ้น

แต่เราจะกล่าวความจริงให้ท่านทั้งหลายรู้ว่า
แม้พระพุทธองค์มิได้ทรงกล่าวถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้า
แต่ก็ทรงสร้างปริศนาธรรมให้ผู้มีภูมิปัญญา
ได้ใช้ฉุกคิดกันอยู่แล้วด้วยมายาแห่งพระพุทธรูป
ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์สื่อแทนพระพุทธองค์
ตรงที่บนพระเศียรจะมียอดแหลมดั่งเจดีย์ปรากฏอยู่

นี่เป็นมายาที่พระพุทธองค์ทรงกล่าวถึงพระผู้เป็นเจ้า
ด้วยรหัสนัยที่ท่านต้องใช้ปัญญาแปลความเอาเอง

นั่นคือ
ยอดแหลมดั่งเจดีย์บนพระเศียรนั้นทรงหมายถึง
คลื่นการคิดด้วยจิตวิญญาณของพระองค์ขณะตรัสรู้
ซึ่งเปรียบได้ดั่งเสาอากาศหรือเสารับส่งสัญญาณ
ที่ได้ทรงติดต่อเชื่อมโยงกันกับ "อีกบางสิ่ง"
ที่ดำรงอยู่เหนือโลกขึ้นไปอีก
จึงช่วยให้พระองค์สามารถเข้าถึง
การตรัสรู้สัจธรรมเรื่อง #ธรรมจักร
อันเป็นสัจธรรมระดับ "อนุตรธรรม" อันยิ่งใหญ่ได้
เพราะ "บางสิ่ง" ที่ทรงสัมผัสได้
เป็นผู้ถ่ายทอดลงมาให้พระองค์รู้นั่นเอง

ซึ่ง "บางสิ่ง" ที่พระองค์ทรงสัมผัสได้
แล้วได้รับการถ่ายทอดอนุตรธรรมลงมา
โดยผ่านช่องทางพิเศษแห่งจักระที่เจ็ดนี้นั้น
พวกเราชาว "นักสู้เพื่อการรู้แจ้ง" ซึ่งเป็นฆราวาส
ได้กล่าวถวายพระเกียรติแก่ "บางสิ่ง" นี้ว่า #พระเจ้า

แม้ว่าพระพุทธองค์จะมิทรงกล่าวถึงพระเจ้าด้วยวาจา
แต่เมื่อท่านได้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์
บนพระเศียรของพระพุทธรูปอันเป็นตัวแทนแล้ว
ผู้มีภูมิปัญญาแท้จริง
ก็ย่อมอ่านสัจธรรมนี้ได้ไม่ยากเลย

ท่านเคยได้ยินคำว่า "เหนือฟ้า ยังมีฟ้า" บ้างไหม
นี่ไง...พระพุทธองค์ทรงหมายความไว้เช่นนั้นจริงๆ

ถ้าบนฟ้าไม่มีดาวเทียม
บนหลังคาบ้านและอาคารสูงๆ
จะติดตั้งจานดาวเทียมเอาไว้ทำไมกัน

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
2-11-2017