วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สนทนาประสาจิตจักรวาล 14


#สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
มีพี่น้องของพวกเราท่านหนึ่ง
คือ ท่าน Chaiyan Wiangkaew
ได้กล่าวรำพันเอาไว้ดังๆในห้องเรียนนี้ว่า
ยังมีชาวพุทธหลายคนเชื่อกันอยู่ 5 ข้อว่า

1. เป็นฆราวาสนิพพานยาก 
2. เป็นผู้หญิงนิพพานยาก
3. ถ้าเรายังใช้ชีวิตคลุกคลีอยู่กับผู้คนในสังคม 
แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปฏิบัติธรรม
จนเข้าถึงนิพพานได้ 

ต้องหาโอกาสไปปลีกวิเวก
ถือศีล ปฏิบัติธรรม
โดยใช้วิธีแบบนักบวชเท่านั้น
จึงจะมีโอกาสนิพพานได้

4. มีเฉพาะศาสนาพุทธเท่านั้น
ที่สอนวิธีการปฏิับัติธรรม
ที่ช่วยให้ไปนิพพานได้

5. เฉพาะนักบวชเท่านั้น
จึงจะสอนวิธีการปฏิับัติธรรม
ที่บรรลุถึงขั้นนิพพานได้

โดยเราได้กล่าวถึงความเชื่อที่งมงาย
ในประการที่ 1 ที่ว่า
"เป็นฆราวาสนิพพานยาก" 
ให้ได้รู้กันไปแล้วว่าแท้จริงนั้น
มันยากตรงที่ไม่ยอมแสวงหา
มันยากตรงที่ว่าคิดกันไปเองว่ายาก

มาในบทนี้
เรายังมีความจริงที่จริงแท้
ที่จะเปิดปัญญาให้ท่านทั้งหลาย
ได้ทำความงมงายไม่รู้จริงให้กระจ่าง
ในความเชื่อประการที่ 2 ต่อไปอีกคือ

#เชื่อว่าเป็นผู้หญิงนิพพานยาก

คำชี้แจง: 
ความเชื่อเช่นนี้
ก็เป็นความเชื่อที่ผิดมหันต์เช่นกัน

ท่านทั้งหลายพึงรู้ว่า...
อันจิตวิญญาณของท่าน
ที่ขันอาสามาเกิดเป็นคนสองมิตินั้น
ก็เพื่อทำหน้าที่คนตนเองให้เป็นมนุษย์

โดยสมมติเพศว่าเป็นหญิงเป็นชาย
เพราะต้องใช้กายสังขาร
ที่เป็นเครื่องยนต์แห่งกรรมรูปธรรมมนุษย์
ทำหน้าที่ทางโลกบางอย่างที่แตกต่างกัน
แต่ก็ยังคงความเป็นมนุษย์เหมือนๆกัน
มิได้แตกแยกในความแตกต่างนี้เลย

ด้วยเหตุนี้เอง
ถ้าผู้ชายนิพพานได้
ผู้หญิงก็ต้องนิพพานได้
เพราะต่างก็มีกายสังขาร มีจิตวิญญาณ
และมีภารกิจทางจิตวิญญาณเหมือนกัน
ที่ต่างกันบ้างก็เป็นภารกิจทางโลกสมมตินั่น

ที่สำคัญคือเพศหญิงก็มีคุณค่า
แห่งการเป็นมนุษย์เหมือนกันพันเปอร์เซ็นต์

เพศหญิงก็มีพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ
ที่ตนต้องกลับไปกราบพระบาทท่านเช่นกัน
เพราะว่านิพพานเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคน

ดังนั้น
ถ้าเชื่อว่าผู้หญิงเป็นมนุษย์
ผู้หญิงจึงมีหน้าที่ต้องนิพพานเช่นกัน

ส่วนความเชื่อที่ว่า
เกิดมาเป็นหญิงนิพพานยากนั้น
คนที่พูดเช่นนี้รู้แจ้งแล้วหรือไรว่า
ถ้าเกิดเป็นหญิงวิธีนิพพานต้องปฏิบัติยังไง
และท่านได้ปฏิบัติบำเพ็ญตามนั้นแล้วใช่มั้ย
จึงได้พบว่ามันยากลำบากเหลือแสน
ก็เลยหันไปเลียนแบบบริบทของนักบวช
โดยจำเอามาแทรกทำในชีวิตแค่เสี้ยวส่วน
เพราะเชื่อว่าถึงนิพพานได้ง่ายกว่า
ทั้งๆที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า
คนที่เขาทำเช่นนี้มาก่อนหน้าท่าน
เขาถึงนิพพานกันได้ตามเชื่อสักกี่คน

ท่านที่รักทั้งหลาย
เราขอกล่าวความจริงต่อท่านว่า

ถ้าท่านยังไม่แจ้งจริงในนิพพาน
ในบทบาทของการเป็นเพศหญิงแล้ว
ท่านจะเชื่อตามจะกล่าวความเช่นนั้นไม่ได้
เพราะมันมุสาตนเองขนานแท้ยังแย่ไม่พอ
ยังเป็นการบังคับจูงใจให้คนอื่นเขา
พากันหลงเชื่อตามคล้อยตามท่านอีกด้วย

เท่ากับว่าเป็นการชวนให้ผู้อื่นงมงาย
เพราะใช้แต่ความเชื่อไม่ใช้ปัญญา
พฤติกรรมเยี่ยงนี้เขาเรียกว่า "เจ้าลัทธิ"

เจ้าลัทธิ คือ คนที่ใช้วิธีบังคับ-จูงใจ
ให้คนอื่นเขาเชื่อตามตนเองอย่างขาดสติ
ใครไม่เชื่อตามตนเองก็จะทำการต่อต้าน
ใครไม่เชื่อตามตนเองก็จะถูกหมิ่นหยาม
ใครไม่เชื่อตามตนเองก็จะผลักไปเป็นศัตรู
นี่เป็นบทบาทของเจ้าลัทธิที่เน้นหาสาวก
มิใช่บทบาทของคุรุหรือครูผู้ต้องการศิษย์

พี่น้องที่รักทั้งหลาย
เราจึงขอกล่าวความจริงต่อท่านว่า

ไม่ว่าท่านจะเป็นบุรุษหรือสตรีเพศ
จิตวิญญาณของพวกท่านทั้งหลาย
ได้ผ่านประสบการณ์การเกิดเป็นหญิงชาย
ได้เรียนรู้บทเรียนโลกนี้มาหลายภพชาติแล้ว

ความเป็นมนุษย์เพศหญิงหรือชาย
มันเป็นแค่เพียงมายาแห่งบทละครชีวิต
แก่นแท้จริงคือจิตวิญญาณของท่านต่างหาก
ไม่มีเพศสมมติมีเพียงกล่องพลังงานเท่านั้น

ดังนั้น
เมื่อท่านเลือกเพศมาเกิดเป็นหญิง
ภารกิจสุดท้ายคือต้องนำแก่นแท้กลับบ้าน
จะไปติดอยู่กับความยากง่ายไม่ได้

ท่านจะท้อแท้เชื่อตามคำกล่าวที่งมงาย
ว่าเป็นเพศหญิงนิพพานยากอีกไม่ได้แล้ว
เพราะความคิดความเชื่อที่ถูกล้างสมองนี้เอง
หลายท่านจึงไม่คิดอยากจะนิพพาน
หลายท่านจึงหันไปหยิบบทบาทของนักบวช
มาครอบเครื่องยนต์แห่งกรรมของตนไว้

ส่วนไหนครอบได้พอดีก็เอาไว้
ส่วนไหนครอบไม่ได้เพราะไม่ลงตัว
ก็ตัดเฉือนมันทิ้งไป

กลายเป็นคนสวมใส่อาภรณ์ขาดๆดั่งชำรุด
จึงทำลายความองอาจสง่างามของตนไป

เชิญหาคำตอบให้ตนเองก่อนว่า
ผู้หญิงจะนิพพานได้ในชาตินี้
ต้องปฏิบัติบำเพ็ญอย่างไร
โดยไม่ต้องเลียนแบบบทบาทของผู้อื่น

การทำรวยนั้นมีหลายวิธี
วิธีทำรวยของตัวท่าน
กับวิธีการทำรวยของเศรษฐี
มันย่อมแตกต่างกันแน่นอน
เพราะฐานการเป็นมนุษย์ในสังคมต่างกัน
จะไปจำแบบเลียนแบบกันไม่ได้หรอก

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
6-10-2017