วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สนทนาประสาจิตจักรวาล 17#สนทนาประสาจิตจักรวาล

พี่ๆน้องๆที่รักแห่งเราทั้งหลาย
จนถึงวันนี้แล้ว

จงอย่าปฏิบัติตนอย่างสับสน
บนเส้นทางแห่งการรู้แจ้งอยู่อีกเลย

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
5-10-2017