วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560

Pure-Meta Physics


Pure-Meta Physics:
**********************
พี่น้องที่รัก <3 แห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

#องค์จิตจักรวาล
ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งจิตวิญญาณ

ได้ทรงใช้มวลน้ำจำนวนมหาศาล
เข้าปฏิบัติการชำระโลก
มาตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคที่สาม
เพื่อทำลายโลกของคนอธรรม
ทำลายเมืองที่รกรุงรังไปด้วยวัตถุเท็คโนโลยี
ให้พังพินาศลงมาจนเป็นเศษซากธุลี

เมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิตสร้าง
ขยะวัตถุเท็คโนโลยีเมื่อสองหมื่นกว่าปีเศษ
ที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่มีจิตสามนึกต่ำทราม
เพราะได้แต่เมามัวหลงใหลในการเสพ
จนไม่ว่างใส่ใจในการชำระจิตตนเอง
ทั้งเมืองทั้งผู้คนจึงต้องถูกพลิก
กลบฝังเอาไว้ใต้แผ่นเปลือกโลก
เพื่อเก็บทรากของเมืองนั้นไว้
เป็นตัวอย่างแก่คนอธรรมในอนาคต

แต่ทรงไว้ชีวิตผู้ครองความชอบธรรม
เพราะทรงเห็นว่าเขารักความชอบธรรมจริง
แม้จะอยู่ท่ามกลางหมู่คนอธรรมก็ตาม
เมื่อได้แลเห็นพฤติกรรมต่ำทรามแล้ว
จิตใจที่ชอบธรรมของพวกเขาก็เป็นทุกข์

#คนอธรรม คือ
คนที่ชอบก้าวก่ายล่วงเกินผู้อื่น
คนที่ชอบทำตนเป็นอุปสรรคขัดขวาง
บนเส้นทางนิพพานของผู้อื่น

#คนอธรรม คือ
คนที่ชอบปล่อยตัวปล่อยใจ
ให้เคลื่อนไหลไปตามกิเลสตัณหาราคะ

คนที่ชอบล่วงเกินในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจ
คนที่ทำตนมีมลทินเป็นที่น่ารังเกียจ
คนที่ชอบทำบาปมิรู้สิ้นสุดยุติ

#คนอธรรม คือ
คนที่ได้พบพระบิดาแล้ว
แต่กลับหันหลังให้กับมรรควิถีจิตจักรวาล
ที่พระองค์ทรงประทานผ่านเรามา
เพราะหนีความเสื่อมของโลกไม่พ้น
เขาก็จะประสบกับสิ่งร้ายๆ
ยิ่งกว่าตอนที่ยังไม่รู้จักพระบิดาเสียอีก

พี่ๆน้องๆที่รัก <3 ทั้งหลาย
พระบิดาทรงตรัสต่อเราไว้แล้วว่า

ในปลายยุคพลังงานเก่านี้
เราจักต้องเผชิญกับผู้ใช้วาจาเยาะเย้ย
ผู้ใช้ถ้อยคำถากถางอยู่เนืองนิจ

เพราะพวกเขาไม่เชื่อการกลับมาของเรา
พวกเขาไม่เชื่อข่าวสารการชำระโลก
พวกเขาไม่เชื่อเรื่องการสิ้นยุคของโลก
พวกเขาไม่เชื่อเรื่องคำพิพากษา
พวกเขาไม่เชื่อแผนที่โลกยุคพลังงานใหม่
พวกเขาไม่เชื่อในคำเตือนใดๆของเรา
พวกเขาไม่เชื่อว่าภัยธรรมชาติ
ต่างจากภัยพิบัติ

เพราะเขาเป็นแกะที่จำเสียงเจ้าของไม่ได้
เพราะเขาเป็นปลาที่รักสนุกไปวันๆ

เพราะเขาไม่เชื่อในสัจจะของเรา
แม้ปากเขาจะบอกว่ารักพระองค์จนสุดใจ
แต่เราก็มิได้หวั่นไหวไปตามลมปากนั้น

ด้วยเหตุนี้เอง
เราจึงขอกล่าวความจริงไว้ให้ท่านรู้ว่า

ในสามยุคที่ผ่านมา
พระองค์ทรงใช้น้ำสร้างความวินาศ
เพื่อชะล้างเมืองอธรรมบนแผ่นดินโลก
กับจิตวิญญาณมนุษย์ที่ไม่บริสุทธิ์ตลอดมา

ณ บัดนี้
วันเวลาแห่งการปิดยุคพลังงานเก่า
เพื่อนำมนุษย์กับโลกสู่ยุคพลังงานใหม่
ใกล้จะมาถึงเต็มทีแล้ว

ท่านทั้งหลายจักต้องเตรียมตนเอง
กับจิตวิญญาณเพื่อการผจญภัยกันได้แล้ว
เครื่องมือผจญภัยนั้นพระบิดาทรงประทาน
ผ่านเรามาให้ท่านตั้งนานแล้ว
นั่นคือ #แก้วสองประการ

หนึ่ง คือ มหาสติ
สอง คือ ปณิธานแห่งนิพพาน

ท่านทั้งหลายต้องเร่งฝึกฝนการใช้งาน
ให้ชำนาญจนเป็นธรรมชาติของท่านให้ได้
ท่านจักต้องดำเนินชีวิตของท่าน
เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ในตนเอง
พร้อมปฏิบัติตนให้พระบิดาทรงพบเห็นว่า
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่พยายามดำเนินชีวิต
อย่างไร้มลทินและปลอดจากคำตำหนิ
เพื่อรับรางวัล "ความรัก" จากพระองค์
เพราะความรักจากพระบิดาเท่านั้น
จักเป็นความรอดของพวกท่าน

แผ่นดินใหม่ ฟ้าใหม่
จักเป็นที่อยู่อาศัยของคนประพฤติธรรม
ขอท่านทั้งหลายจงอย่าปล่อยตัวและใจ
ให้มันลื่นไหลไปตามเส้นทางอธรรม
เหมือนกาลเวลาที่ผ่านมาเถิด

วันพิพากษาโลกได้มาถึงแล้ว
ปฏิบัติการชำระครั้งที่สี่นี้
จะทรงใช้ไฟเผาบนท้องฟ้า
แผ่นพสุธาจะใช้ไฟผลาญมลาย
พิกัดส่วนเกินจะสูญหายไปในนที
เพื่อสร้างฟ้าและแผ่นดินใหม่
ให้เป็นที่อยู่ถาวรสำหรับคนชอบธรรม

จะค่อยๆยกระดับทั้งความถี่
จะค่อยๆทวีความรุนแรง
พร้อมขยายพื้นที่กว้างไกลออกไปเรื่อยๆ
เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านทุกคน
สร้างจิตสามนึกแห่งการเป็นคนดีศรีโลก
ด้วยตัวของท่านเองเพื่อความรอด

เพราะพระองค์มิประสงค์จะให้ผู้ใดพินาศ
จนกว่าประตูแห่งโอกาสบานสุดท้าย
จะถูกปิดลงอย่างสนิทแล้วเท่านั้น

กราบพระบาทพระบิดา
ที่ทรงพระเมตตา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
9-08-2017