วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทุกศาสนาล้วนเป็นสากล


การรับถือพระศาสดาพระองค์ใด

สำหรับมนุษย์แห่งโลกเสรีนี้นั้น


หมายถึงการเลือกดำเนินชีวิต

ตามพระธรรมคำสอน

แห่งพระศาสดาพระองค์นั้น

เพราะถูกจริตของท่าน


จงอย่าคิดเหมาเอาว่า

แนวทางแห่งพระศาสดาที่ท่านเลือกแล้ว

ถูกต้องถ่องแท้เป็นที่สุด

ยอดเยี่ยมที่สุดเหนือกว่าพระศาสดา

ในศาสนาอื่นๆ


เพราะนอกจากจะเป็นการก้าวล่วง

ให้ผิดบาปทางจิตวิญญาณแล้ว

ยังเป็นการแสดงออกทางปัญญาด้วยว่า

ไม่สูงส่งอีกต่างหากด้วย


เราขอกล่าวความจริงว่า


พระศาสดาแต่ละพระองค์นั้น

ท่านทรงเสด็จมาฉุดช่วยเวไนยคนละยุคสมัย

จะนำแต่ละพระองค์มาเปรียบเทียบว่า

พระองค์ใดเหนือกว่าพระองค์ใดย่อมมิบังควร

นอกจากท่านจะสำนึกว่าตนโชคดี

ได้เกิดมาในยุคนี้ซึ่งเป็นยุคที่

มีแนวทางปฏิบัติสู่การหลุดพ้น

ให้เลือกเดินมากกว่าหนึ่งวิธีเท่านั้น


เพราะไม่่ว่าจะเลือกเดินตามวิถีใด

มรรคผลเบื้องปลายก็ #หลุดพ้นได้ ทั้งนั้น


พระศาสดาแต่ละพระองค์

มิใช่ "สิ่งของ" ที่ทรงมาจุติเพื่อ #เป็นผู้ถูกเลือก

โดยถ้าท่านถูกจริตพระองค์ใดก็ให้ #เลือกไว้

ถ้า #ไม่เลือกไว้ แทนที่จะน้อมคารวะดุจเดิม

ก็กลับ #คัดทิ้ง ด้วยการปฏิเสธหรือต่อต้าน

อันเป็นการคิดด้วยจิตมนุษย์ที่ทรุดโทรมยิ่ง


พระศาสดาทุกพระองค์ล้วนสูงส่งนัก

จงอย่าฉุดชักนำพระองค์ให้ลงต่ำ

ทำเหมือนว่าพระองค์เป็นเสมอเพียง "เจ้าลัทธิ"


ลองตรองดูเถิดว่าในครั้งอดีตกาลผ่านมา

ถ้าโลกเสรีนี้ว่างจากการมีพระศาสดาแล้ว

สังคมมนุษย์โลกเสรีแห่งนี้จักเป็นเช่นไร


เอเมน สาธุ

ป.วิสุทธิปัญญา

21-08-2017