วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

หลุมยุบไซบีเรีย#หลุมยุบไซบีเรีย

เพราะเราต้องการให้ท่าน
รู้จักใช้ "จักขุมยปัญญา"
คือ การเรียนรู้ด้วยปัญญา
จากการมองเห็นมายาอย่างมีมิติ
อีกทั้งให้ท่านสามารถค้นพบแก่นสารสาระ
ในสรรพสิ่งที่มองเห็นนั้นๆได้ด้วยตนเอง

เราจึงเปิดเผยคลิป 
"หลุมยุบไซบีเรีย"ในอีกมิติหนึ่ง
ซึ่งแท้แล้วก็คือภาพเดิมๆนั่นเอง
มาให้ท่านทั้งหลายได้เข้าถึงสาระเพิ่มขึ้น
เพื่อชวนเชิญท่านทั้งหลาย "คิดต่อเนื่อง"

โดยเราขอยืนยันข้อมูลเดิมที่เคยเผยไว้
ให้ท่านยึดเป็นแนวทางในการคิดพิจารณา
ไว้ในที่นี้อีกครั้ง...ดังนี้

1.หลุมยุบนี้มิได้เกิดจากหรือเกี่ยวข้องอันใด
กับกระบวนการทางเท็คนิกในแกนโลก

2.หลุมยุบนี้ผู้สร้างมีวัตถุประสงค์เพื่อ
"ต้องการสื่อสาร" กับมนุษย์
ผู้เป็นบุตรของพระบิดาแท้จริง
คือ ผู้ที่มุ่งยกระดับจิตตปัญญาตนเอง
บนเส้นทางแห่งการหลุดพ้นในชาตินี้
ตามมรรควิถีแห่งจิตจักรวาลที่แท้จริง

มิใช่กลุ่มคนที่ "งมงาย" 
เพราะหลงธรรม
เพราะหลงตน
เพราะหลงมายา
เพราะหลงอุตริ
เพราะหลงในความลี้ลับ
3.หลุมยุบนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยเจตนา
มิใช่เหตุบังเอิญ และสร้างอย่างมีนัยะ

พี่น้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เริ่มสนุกกับการคิดพิจารณากันบ้างหรือยัง
ผิดถูกไม่เป็นไร พยายามกันต่อไปนะ
เพราะภารกิจการพัฒนาจิตตปัญญา
ของตัวท่านเองในโจทย์ข้อนี้
มันยังไม่จบ.....

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
1-03-2017