วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รหัสนัยแห่งแสงสีม่วง
พี่ๆน้องที่รักแห่งเราทั้งหลาย
เราจะกล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลายว่า

เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
ได้เกิดปรากฏการณ์ฟ้าสีม่วงขึ้น
ที่เมือง Charles ประเทศสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเราได้นำภาพมาแสดงไว้
ในห้องเรียน Visudhi Punya นี้
เพื่อให้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งโลกเสรี
ในคาบสุดท้ายของการเปลี่ยนยุ
ดังปรากฏแก่ตาของท่านทั้งหลายมาแล้ว

แต่ก็ยังมีผู้ใคร่รู้ว่า ฟ้าสีม่วง นี้
ศาสตร์แห่งจิตจักรวาลสื่อถึงอะไรกันบ้าง
องค์จิตจักรวาลจะทรงบอกอะไรแก่ท่าน

ด้วยพระเมตตาแห่งองค์จิตจักรวาล
พระบิดาแห่งจิตวิญญาณของท่านทั้งหลาย
พระผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลอันไพศาลนี้

จึงได้ทรงมีพระเมตตา
ให้เปิดมิติทางปัญญาต่อท่านทั้งหลาย
ที่รักพระบิดาศรัทธาในเรา
ด้วยแก่นแห่งสาระว่าดั่งนี้

1.เป็นแสงสีม่วงที่ใช้รำลึกถึง
การเสด็จลงมาประสูติในโลกเสรีของพระคริสต์

ซึ่งในปลายยุคพลังงานเก่านี้
พระองค์ทรงเลือกดอกบานบุรีสีม่วง
เป็นสัญลักษณ์

ดังนั้น
ปรากฏการณ์ “มายาแห่งฟ้าสีม่วง” นี้
จึงเป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดา
ที่จะทรงสื่อกับบุตรมนุษย์ทั้งหลาย
ให้รับทราบถึงการเสด็จกลับม
ยังโลกเสรีตามสัญญาแล้ว

2.เป็นแสงสีม่วงที่สื่อแสดงถึง
พระมหาอำนาจแห่งองค์จิตจักรวาล
ซึ่งทรงประทานผ่านมายังเรา

อันเป็นมหาอำนาจแห่งจักรพรรดิ์
(The King of the Universe)

ที่จะกล่าวพระโอวาทต่อบุตรมนุษย์
ในพระนามแห่งพระองค์
เพื่อชี้ทางกลับบ้าน
และให้ประกาศพระวรสาร
เกี่ยวกับปฏิบัติการชำระโลก
ด้วยภัยพิบัติแบบต่างๆก่อนวันสิ้นยุค

3.เป็นแสงสีม่วงที่หมายถึง ความรัก
พระอนุตรธรรมชั้นสูง และแรงบันดาลใจ
ซึ่งพระบิดาจะทรงประทาน
ผ่านเรามายังโลกเสรีนี้
เพื่อใช้ในการปิดยุคพลังงานเก่าโดยสัมบูรณ์

4.คลื่นแสงสีม่วง
เป็นพลังอำนาจลึกลับจากจักรวาล
ที่กำลังส่งผ่านเข้ามาภายในระบบโลก
เพื่อจะทำให้โลกและทุกสรรพสิ่
ถูกเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ

ด้วยมหันตภัยพิบัติรุนแรงในระดับที่
ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกเสรีนี้มาก่อนเลย
นับแต่ทรงสร้างโลก

มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุด
ที่พระบิดากับมนุษย์
จะต้องแลกกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ในระดับแผ่นดินหาย
สัตว์หายและคนหาย
ซึ่งกล่าวโดยรวมว่า "หายนะ" (หาย-นะ)

จนนำมาซึ่งความทุกขเวทนา
ความโศกเศร้าร้าวราน
ความผิดหวัง
ความเจ็บปวด
และความแตกตื่นตกใจกันถ้วนทั่

5.คลื่นแสงสีม่วงนี้เป็นสัญลักษณ์ของ
การสำนึกในความผิดบาป

ถ้าปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อใด
เมื่อนั้นมนุษย์โลกจักต้องเร่งมีสำนึก
ในความผิดบาปของตน
ด้วยการละเว้นการก้าวล่วงผู้อื่น
หรือไม่ทำชั่วอย่างสิ้นเชิง

มิเช่นนั้นแล้ว
จิตวิญญาณของผู้ที่ถูกฆ่าตายในการรบ
จิตวิญญาณมนุษย์และสัตว์
ที่ถูกทำทารุณกรรมจนตายอย่างทุกข์ทรมาน
ซึ่งเต็มไปด้วยไฟพยาบาทคาดแค้น
ก็จะถูกเปิดมิติออกมา
ให้เป็นนักล่าชีวิตอย่างล้นหลาม
ในบทบาทของเจ้ากรรมนายเวร

ด้วยเหตุนี้เอง
เมื่อท่านถามมาเราจึงยินดีตอบให้

ที่เรายินดีเปิดเผย "ความลับสวรรค์" แด่ท่าน
เพราะเป็นงานสำคัญงานหนึ่ง
ในหน้าที่แห่งเราแต่เพียงผู้เดียวอยู่แล้ว
โปรดใช้ปัญญาญาณในการอ่านเถิ
เรากล่าวความจริงต่อท่านทั้งหลาย
เท่าที่พอจะเปิดเผยได้ต่อท่านทั้งหลายแล้ว

กราบพระบาทพระบิดาที่ทรงเมตตา

เอเมน สาธุ
ป.วิสุทธิปัญญา
26-02-2017